Contactpunt Bouwproducten

Vraag:

Wat gebeurt er bij strafrechtelijke handhaving?

Antwoord:

De ILT kan overtreding(en) inzake CE-markering ook strafrechtelijk handhaven. Overtredingen van voorschriften, gesteld bij of krachtens artikel 120, tweede lid, Woningwet,worden op grond van artikel 1a, onder 2, van de Wet op de economische delicten (hierna: Wed) aangemerkt als een economisch delict. Tegen een economisch delict kan strafrechtelijk worden opgetreden. Zo kan de ILT opdracht geven aan de fabrikant om zich van bepaalde handelingen met bouwproducten te onthouden, of dat hij zaken moet opslaan en bewaren voor zover die voorwerpen vatbaar zijn voor beslag. Ook het stilleggen van een onderneming is op vordering van de Officier van Justitie of de Rechter-commissaris mogelijk. Overtreding van de regels op het gebied van CE-markering kan ook het karakter hebben van valsheid in geschrifte. Als sprake is van fraude (bijvoorbeeld het valselijk opmaken van CE-verklaringen) of oplichting kan de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de ILT bij de zaak worden betrokken

Zelf een vraag stellen aan de helpdesk

Submenu

Beschikbare FAQ's van het
Contactpunt Bouwproducten:

Verantwoordelijk Ministerie = Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Zie ook

PijltjeNaarBuitenNANDO-database

PijltjeNaarBuitenEuropese Commissie

PijltjeNaarBuitenEurocodes

PijltjeNaarBuiten
Ondernemersplein:
CE-markering

PijltjeNaarBuiten
Inspectie Leefomgeving
en Transport (ILT)

PijltjeNaarBuiten
NEN.nl

PijltjeNaarBuiten
Contactpunten andere lidstaten

PijltjeNaarBuiten
Stichting Bouwkwaliteit (SBK)

PijltjeNaarBuiten
EOTA

Voor vragen aan de Rijksoverheid bel Postbus51: 0800-8051
PijltjeNaarBuitenNaar rijksoverheid.nl Contact Home