Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Stand van zaken Harmonisatie

Sinds 2019 zijn er door de Europese Commissie t.b.v. de CPR geen enkele door CEN ontwikkelde Europese normen (testmethoden) aanvaard. De teller blijft hiermee steken op totaal zo'n 440 geharmoniseerde normen (hEN's) onder de CPR. Van deze 440 hEN's stammen er circa 400 uit het CPD tijdperk (voor 2013) en dus maar zo'n 40 uit het huidige CPR tijdperk (vanaf 2013).

De aanleiding tot deze langzaam maar zeker tot stilstand gekomen trein, zijn enkele rechtszaken. De bekendste hiervan is de James Elliott rechtszaak, waarbij de vraag of normen die geharmoniseerd zijn onder bepaalde EU-regelgeving, onderdeel uitmaken van deze EU-regelgeving of niet, bevestigend door de rechter werd beantwoord. Deze uitspraak heeft gevolgen voor vorm- en inhoudseisen van de -privaat tot stand gekomen- CEN normen. CEN wordt hiermee als private instantie de facto beoordeeld als regelgevende instantie.

In de Mededeling transparantie en rechtszekerheid geharmoniseerde normen uit november 2018 geeft de Commissie dan ook aan dat uit de James Elliott-zaak volgt dat geharmoniseerde normen deel uitmaken van het EU-recht en dat de Commissie bijzondere aandacht moet besteden aan de inhoud en het ontwikkelingsproces van deze normen.

Als gevolg van dit strengere regime wijst de Commissie vanaf 2019 tot op heden elke nieuwe norm die door CEN wordt aangeboden af. Wat als gevolg heeft dat de bestaande hEN's verouderd zijn en dat er voor sommige producten helemaal geen hEN's beschikbaar zijn.

Ondanks uitputtende pogingen tussen CEN en de Commissie om tot een vergelijk in deze te komen, is er nog geen oplossing en zicht en heeft de Commissie in 2020 besloten om met lidstaten zelf een proces op te starten voor het maken van technische afspraken per bouwproductgroep, het zogenaamde CPR-Acquis proces.

Op dit moment zijn er 2 werkgroepen -waaraan technische afvaardigingen vanuit de lidstaten deelnemen- sinds 2021 actief en zal er eind 2022 met 3 nieuwe werkgroepen gestart worden. Meer hierover is te vinden via: Acquis (europa.eu)

Zowel onder de huidige CPR als onder de ontwerp-rev.CPR wordt het werken met hEN's echter niet uitgesloten. De kans blijft dus dat CEN en de Commissie er samen alsnog uitkomen en de stilstaande hEN trein weer in beweging komt.

Direct naar:

Informatie over de eisen in de Verordening Bouwproducten kunt u vinden in het algemene deel en Vraag en Antwoord.

In de zogeheten aansluitmatrices, te vinden onder relatie CPR-Bouwbesluit, is het verband gelegd tussen de producteigenschappen in de prestatieverklaring en de voorschriften van het Bouwbesluit.

De Module CE-markering geeft aan welke geharmoniseerde Europese productnorm, ETA of EAD hoort bij een bepaald bouwproduct en geeft bijbehorende aanvullende informatie.