Overslaan en naar de inhoud gaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vragen en antwoorden met betrekking tot de Nederlandse markt

Over bouwtechnische eisen zijn de volgende FAQ vragen beschikbaar. Staat uw vraag er niet tussen, neem dan contact op met de helpdesk.

Wanneer moet ik op mijn bouwproduct de CE-markering aanbrengen en hoe doe ik dat?

Bij bouwproducten waarvoor in het OJEU een geharmoniseerde productnorm is gepubliceerd en waarvan de co-existentieperiode is verstreken, of voor bouwproducten waarvoor fabrikanten in het bezit zijn van een Europese technische beoordeling (ETA) is naast het opstellen van de prestatieverklaring (DoP) het aanbrengen van de CE-markering verplicht. Dit geldt niet voor bouwproducten die reeds in de handel zijn gebracht. De fabrikant brengt op het product de CE-markering aan, alsmede een type-, partij- of serienummer. De datering van de CE-markering wordt aangeduid met de laatste twee cijfers van het jaar waarin de CE-markering voor het eerst werd aangebracht. De fabrikant wijzigt de prestatieverklaring (en dus ook de datering van het CE-label) als de betreffende geharmoniseerde productnorm na revisie een nieuw essentieel kenmerk bevat, waarvan de fabrikant de prestatie wil verklaren. Of indien de revisie van een geharmoniseerde productnorm in relatie tot de essentiële kenmerken een aanzienlijk effect heeft op de verklaarde prestaties van het bouwproduct. De CE-markering wordt op het bouwproduct aangebracht, op de verpakking of de begeleidende documenten.

Wat is een prestatieverklaring (DoP) en waar moet deze aan voldoen?

In de prestatieverklaring (DoP) wordt aangegeven wat de prestaties van het product zijn. Zonder objectieve aanwijzingen voor het tegendeel, gaan de lidstaten ervan uit dat de door de fabrikant opgestelde prestatieverklaring nauwkeurig en betrouwbaar is. Dit heet het vermoeden van conformiteit.

De DoP bevat onder andere een unieke identificatiecode van het producttype, het beoogde gebruik, de door de fabrikant verklaarde prestaties van tenminste één essentieel kenmerk, de verwijzing naar de geharmoniseerde norm of Europese technische beoordeling, de naam van de fabrikant, en indien van toepassing van zijn gemachtigde en het nummer van de aangemelde instantie. De DoP moet in het Nederlands worden verstrekt. Dat geldt ook voor instructies van de fabrikant voor de veilige verwerking van het bouwproduct. De technische documentatie waarnaar in de DoP wordt verwezen mag ook in andere talen zijn. Voor elk geharmoniseerd product dat op de markt wordt aangeboden, verstrekt de fabrikant een DoP aan de klant (elektronisch, op papier, of op de website van de fabrikant).

Met het opstellen van een DoP neemt de fabrikant de verantwoordelijkheid dat het bouwproduct overeenkomt met de opgegeven prestaties van de essentiële productkenmerken bij een bepaald beoogd gebruik. Deze essentiële kenmerken staan aangegeven in de Europees geharmoniseerde productnorm of ETA. Hierin staan ook de bepalingsmethoden waarmee de prestaties op uniforme wijze vastgesteld kunnen worden. Alle essentiële kenmerken die horen bij het gekozen beoogd gebruik van het product moeten worden vermeld in de DoP. Voor tenminste één essentieel kenmerk moet ook een waarde worden opgegeven. Als geen waarde wordt opgegeven moet NPD (No Performance Determined) worden vermeld.

De fabrikant behoeft pas iets te wijzigen aan zijn DoP (en dus ook de datering van de CE-markering) als de betreffende geharmoniseerde productnorm na revisie een nieuw essentieel kenmerk bevat, waarvan de fabrikant de prestatie wil verklaren. Of indien de revisie van een geharmoniseerde productnorm in relatie tot de essentiële kenmerken een aanzienlijk effect heeft op de verklaarde prestaties van het bouwproduct. Bij nieuwe geharmoniseerde productnormen is voor de bestaande voorraad bouwproducten die reeds in de handel zijn gebracht geen nieuwe DoP verplicht.

Wanneer worden importeurs en distributeurs zelf als fabrikant gezien?

Importeurs en distributeurs die een bouwproduct onder eigen naam of merknaam op de markt brengen, of het bouwproduct dusdanig bewerken dat de opgeven prestaties in de prestatieverklaring (DoP) van de fabrikant in het gedrang kan komen, worden zelf beschouwd als fabrikant. De importeur of distributeur moet daardoor zelf een DoP opstellen (of de DoP van de oorspronkelijke fabrikant ondertekenen) en het bouwproduct voorzien van CE-markering. De importeur of distributeur is hierdoor ook aansprakelijk en neemt als ‘fabrikant’ de verantwoordelijkheid van de oorspronkelijke fabrikant over dat het bouwproduct overeenkomt met de in de DoP opgegeven prestaties.

Valt mijn product onder een geharmoniseerde productnorm?

U kunt als fabrikant of importeur zelf beoordelen of uw product onder een geharmoniseerde productnorm valt. U kunt daarbij gebruik maken van de module CE-markering van het Contactpunt Bouwproducten. Deze module bevat een lijst van bouwproducten die onder gepubliceerde geharmoniseerde productnormen vallen. In deze lijst treft u per product informatie aan over de geharmoniseerde productnormen die van toepassing zijn op uw bouwproduct, het toepassingsgebied en de ondersteunende normen. Indien u na raadpleging van de module CE-markering nog twijfels heeft, kunt u contact opnemen met uw brancheorganisatie of met de betreffende NEN-normcommissie (via klantenservice@NEN.nl)

Zijn er binnen de CPR ook uitzonderingen op het opstellen van een prestatieverklaring (DoP) of het aanbrengen van CE-markering?

Ja, niet alle bouwproducten met een geharmoniseerde productnorm of ETA hebben een DoP of CE-markering. Een DoP en CE-markeringsteken is in deze situaties niet mogelijk. Er zijn drie van deze uitzonderingen.

  1. Bouwproducten die afzonderlijk of als maatwerk worden gemaakt, in een niet-seriematig productieproces voor installatie in een specifiek bouwwerk. Het gaat om producten die afzonderlijk worden vervaardigd in antwoord op een specifieke bestelling in één enkel te identificeren bouwwerk/project.
  2. Bouwproducten die ter plekke op de bouwplaats (en dus niet in de fabriek) worden gemaakt om in een specifiek bouwwerk te worden verwerkt.
  3. Bouwproducten vervaardigd op een traditionele manier (ambachtelijk) of met het oog op monumentenzorg (officieel beschermd door architecturale of historische waarde) in een niet-industrieel proces voor de deugdelijke renovatie van bouwwerken.
In welke landen is de CPR van toepassing?

Door de CPR gelden voor fabrikanten, distributeurs en importeurs in de hele Europese Unie (uniale markt) dezelfde voorschriften en eisen als voor een groot aantal bouwproducten. CE-markering voor bouwproducten is niet van toepassing op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Wanneer is sprake van in de handel brengen en op de markt aanbieden van een product?

Het 'in de handel brengen' is het in het kader van een handelsactiviteit voor het eerst op de uniale markt aanbieden van een product. Bepalend is het moment wanneer de eerste eigendomsoverdracht van de fabrikant naar een afnemer plaatsvindt. Hierop volgt het 'op de markt aanbieden' van een product. Dat is het al dan niet tegen betaling verstrekken van een product met het oog op distributie of gebruik op de uniale markt. De prestatieverklaring moet al bij het in de handel brengen van het product worden opgesteld, maar hoeft pas te worden verstrekt aan de gebruiker wanneer het product op de markt wordt aangeboden.

Zijn private keurmerken toegestaan op een bouwproduct waarvoor een geharmoniseerde norm bestaat?

Nee, niet voor de essentiële kenmerken. Door de CPR gelden voor fabrikanten, distributeurs en importeurs in de hele Europese Unie (uniale markt) dezelfde voorschriften en eisen voor bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde norm bestaat. Hierdoor is sprake van een goede werking van de interne markt. CE-markering is daarom het enige merkteken dat verklaart dat het bouwproduct in overeenstemming is met de aangegeven prestaties met betrekking tot de essentiële kenmerken die onder die geharmoniseerde norm of Europese technische beoordeling vallen.

Private merken mogen wel worden aangebracht voor andere dan de essentiële kenmerken. Denk bijvoorbeeld aan procesmatige borging van de installatie of de verwerking van bouwproducten (of een samenstel daarvan), ook als het gaat om producten die onder een geharmoniseerde norm vallen. Echter, door het private merk mogen geen handelsbelemmeringen worden opgeworpen en mogen (direct of indirect) geen aanvullende eisen aan de essentiële kenmerken van de bouwproducten worden gesteld.

Mijn bouwproduct valt niet onder een geharmoniseerde norm, maar ik wil toch CE-markering.

Een vrijwillige CE-markering kan verkregen worden via een European Technical Assessment (ETA). Valt het product onder een bestaand European Assessment Document (EAD), dan kan een Technical Assessment Body (TAB) verzocht worden om het product te beoordelen voor CE-markering. Als dit niet het geval is dan kan de TAB een nieuw EAD opstellen. Meer informatie over vrijwillige CE-markering is te vinden bij de European Organization for Technical Assessment (EOTA).

Welke organisatie is verantwoordelijk voor de handhaving van de CPR?

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is verantwoordelijk voor de handhaving van de CPR.

De ILT ziet toe op de volledigheid en de juistheid van de informatie die fabrikanten en overige marktdeelnemers verstrekken. Ze controleert steekproefsgewijs of de eigenschappen van de bouwproducten overeenkomen met de waarde van de eigenschappen die de fabrikanten op de CE-markering vermelden. Ook controleert ze of het gebruik van een CE-markering al dan niet geoorloofd is en of er naast het CE-markeringsteken geen ander merkteken op het bouwproduct is aangebracht waardoor aanvullende eisen aan de essentiële kenmerken van de bouwproducten worden gesteld.

Als u vermoedt dat een bedrijf de CPR overtreedt dan kunt u dit melden bij de ILT. Gebruik daarvoor het formulier Melding CE-markering bouwproducten. Op grond van de uitkomsten van een eventuele inspectie van de ILT kan door ILT sanctionerend (bestuursrechtelijk en/of strafrechtelijk) worden opgetreden tegen de overtreder.